OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  PRZEZ TARNOBRZESKIE CENTRUM SENIORA

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „RODO”, Administrator Danych Osobowych informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 1. Tożsamość Administratora Danych Osobowych i dane kontaktowe.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tarnobrzeskie Centrum Seniora – zwane dalej „Centrum”, z siedzibą 39-400 Tarnobrzeg, Plac Bartosza Głowackiego 34. Z Centrum kontaktować się należy w następujący sposób: listownie na adres Centrum, telefonicznie pod numerem: 503 496 168, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@tcs.tarnobrzeg.pl

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

W Centrum wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym należy się kontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iodjo@um.tarnobrzeg.pl, telefonicznie pod numerem 15 81-81-510, oraz listownie na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, z siedzibą ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg lub na adres Centrum.

 1. Cel przetwarzania i podstawa prawna.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Centrum oraz realizacji przez Centrum zadań w interesie publicznym lub związanych z ważnym interesem publicznym w związku z realizacją celów oraz wypełnienia zadań wynikających ze Statutu Centrum (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/516/2021 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 października 2021 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Tarnobrzeskie Centrum Seniora”, nadania jej statutu i wyposażenia w majątek) – tj.: w celu poprawy jakości życia Seniorów, w tym – zwiększenia Ich uczestnictwa w życiu społecznym, szczególnie w obszarze edukacji, zdrowia, kultury i sztuki oraz aktywności fizycznej, a także w zakresie archiwizacji dokumentacji wytworzonej w związku z realizacją ww. celów oraz zadań Centrum.

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z realizacją ww. celów i zadań przez Centrum oraz w związku z przepisami prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o opiece społecznej, o rachunkowości, Kodeks pracy, Prawo zamówień publicznych, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i innych – właściwych dla realizacji Pani/Pana sprawy, oraz postanowieniami Statutu Centrum. Ze szczegółowym wykazem celów oraz zadań Centrum zapozna się Pani/Pan w Statucie Centrum (§ 4 Statutu Centrum);

 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia oraz wykonania umów z Panią/Panem oraz z kontrahentami Centrum. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku w szczególności z przepisami prawa; ustawy Kodeks pracy, ustawy kodeks cywilny;
 • ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej a także, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są odpowiednio: art. 6 ust. 1 lit. d RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z właściwymi w ww. zakresie przepisami prawa.

W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane mogą być na podstawie wcześniej udzielonej przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie w zakresie i celu określonym w treści udzielonej zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 1. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych odbiorcami tych danych osobowych mogą być:

 • podmioty uprawione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych: na podstawie przepisów prawa oraz Statutu Centrum, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub Statutu Centrum,
 • podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe powierzone im do przetwarzania przez Centrum na podstawie zawartych przez Centrum z ww. podmiotami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 1. Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie, w celu archiwizacji wytworzonej w związku z realizacją ww. celów dokumentacji zawierającej Pani/Pana dane osobowe, w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisy prawa właściwego dla danej kategorii sprawy) przez wskazany okres przechowywania dla ww. kategorii dokumentacji, który określa  instrukcja kancelaryjna w Centrum, po upływie którego Pani/Pana dane osobowe zawarte w ww. dokumentacji zostaną usunięte w procesie brakowania dokumentacji – w sposób określony ww. ustawie oraz instrukcji kancelaryjnej. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, Centrum przechowywać będzie Pani/Pana dane osobowe przez okres wskazany w wyrażonej przez Panią/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące prawa:

 • prawo dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na zasadach określonych w art. 15 RODO;
 • prawo do żądania sprostowania dotyczących Pani/Pana danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
 • prawo do żądania usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO;
 • prawo do przenoszenia dotyczących Pani/Pana danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 20 RODO;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 21 RODO, w ramach którego żądanie należy kierować na wskazane w niniejszej klauzuli informacyjnej dane kontaktowe Centrum.

Nie wszystkie żądania realizacji przysługujących Pani/Panu ww. praw w zakresie ochrony danych osobowych będą mogły zostać spełnione. Zakres przysługujących Pani/Panu praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania przez Centrum Pani/Pana danych osobowych, jak i często – sposobów ich gromadzenia przez Centrum. Ponieważ Pani/Pana dane osobowe w Centrum przetwarzane są również na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań publicznych, w części przypadków nie będzie możliwa przez Panią/Pana realizacja prawa do przenoszenia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, prawa do usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych oraz prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przysługuje w przypadku podstaw przetwarzania danych osobowych wyszczególnionych w art. 21 RODO).

 1. Informacja o prawie do cofnięcia zgody.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia przez Panią/Pana informacji o niezgodnym z RODO przetwarzaniu przez Centrum Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Centrum jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy – jest niezbędne w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi przepis prawa oraz będzie/lub jest zawarta między stronami umowa. Podanie danych osobowych może być również niezbędne w sytuacji realizacji przez Centrum celów i zadań wynikających ze Statutu Centrum. W sytuacji natomiast, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Centrum ma charakter dobrowolny. W przypadku obowiązku podania danych osobowych – ich nie podanie może skutkować będzie brakiem realizacji celu lub zadania ciążącego na Centrum lub działań zmierzających do zawarcia lub wykonania umowy z Centrum.

 1. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych i profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Centrum w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w  tym nie podlegają profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Administrator Danych Osobowych
Tarnobrzeskie Centrum Seniora
reprezentowane przez Kierownika Centrum